За контакт:

Безопасност на хранителните добавки

Безопасност на хранителните добавки

Като отговорна компания, основна мисия на Wörwag Pharma Group (състояща се от Wörwag Pharma GmbH & Co. KG и AAA-Pharma GmbH) е производството и пускането на пазара на безопасни и ефикасни хранителни добавки, които допринасят за допълване на нормалния хранителен режим на потребителите, подпомагат и повлияват благоприятно различни функции и/или структури на организма, като осигуряват дневните потребности от витамини, минерали и други нутриенти.
В състава на някои хранителни добавки се  влагат стандартизирани растения, части от растения и екстракти от тях с благоприятен ефект върху здравето и безопасни в препоръчаната от производителя доза за дневен прием.
Проследяването на безопасността на нашите продукти е от съществено значение за откриването на непознати нежелани ефекти, свързани с консумацията на определени храни.
Нежелан ефект е всяко събитие, засягащо здравето, свързано с употребата на хранителна добавка, което е неблагоприятно.
В това определение се включват както нежелани ефекти, наблюдавани при правилна употреба на продукта, така и такива:

  • които се наблюдават при използване на продукт в дози, по-високи от препоръчваните (предозиране);
  • получени при неправилно дозиране или употреба извън одобрените здравни претенции на дадена хранителна добавка (неправилна употреба);
  • получени вследствие на постоянна или епизодична преднамерена прекомерна употреба на даден продукт, придружена с вредни физически или психологически ефекти (злоупотреба);
  • получени при неумишлена грешка в предписването, отпускането или прилагането на хранителната добавка, допусната от медицински специалист или потребител;
  • получени вследствие на употреба на фалшифицирана хранителна добавка (всеки продукт, при който са представени невярно неговата идентичност, включително данните върху първичната или вторичната му опаковка, името му или съдържанието по отношение на която и да е от неговите съставки, неговият източник, включително производителят му, държавата, в която е произведен, държавата, в която е пуснат на пазара или производителят, или хронологията, включително записите и документите, свързани с използваната верига на доставка).

Проследяване на безопасността на хранителните добавки
Wörwag Pharma Group (състояща се от Wörwag Pharma GmbH & Co. KG и AAA-Pharma GmbH) има глобална система за проследяване на нежеланите ефекти и всяка друга информация, свързана с безопасността на своите продукти.
Съобщаването за нежелани ефекти е от изключителна важност за проследяването на ползите и рисковете от приема на продуктите.
Като съобщавате нежелани ефекти, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на нашите хранителни добавки.
Ако получите някакви нежелани ефекти, незабавно уведомете съответния медицински специалист, който е препоръчал, предписал или отпуснал съответния продукт (лекари, медицински сестри, фармацевти, акушерки и масажисти-физиотерапевти, диетолози и др.), производителя или упълномощения представител на производителя за България.
Как се съобщава нежелан ефект?
Съобщаване на нежелани ефекти и Политика за защита на личните данни

Вие лично можете да съобщите нежелан ефект или всякаква друга информация, свързана с безопасността, настъпила при употребата на продукт на Wörwag Pharma Group (състояща се от Wörwag Pharma GmbH & Co. KG и AAA-Pharma GmbH) от Вас или от Ваш близък.
За да се счита съобщението за нежелан ефект за валидно е  необходимо да предоставите минимум следната информация:
а) данни за съобщителя
*Съобщителят може да бъде идентифициран по име и/или инициали, и/или пол и/или възраст, данни за контакт (телефон и/или e-mail).
б) данни за потребител (пол и/или възраст, и/или име, и/или инициали)
*Потребителят може да бъде идентифициран по своите инициали или идентификационен номер, както и по датата на раждане (възраст или възрастова група, ако датата на раждане не е известна) и/или пол. Информацията трябва да бъде възможно най-пълна.
в) данни за продукта
г) нежелан ефект
Декларираме, че ще обработваме личните Ви данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR).
Поради законовите изисквания за проследяване на безопасността на хранителните добавки, личните данни биха могли бъдат предоставени на Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) и съответно на Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ).
С изпращането на съобщения относно нежелани ефекти към продукти на Wörwag Pharma Group (състояща се от Wörwag Pharma GmbH & Co. KG и AAA-Pharma GmbH), Вие се съгласявате да предоставите личните си данни за целите на проследяване на безопасността и потвърждавате, че сте информирани, че тези данни ще бъдат използвани и обработвани съгласно приложимото законодателство.
Всякаква информация, свързана с безопасността на продуктите на Wörwag Pharma Group (състояща се от Wörwag Pharma GmbH & Co. KG и AAA-Pharma GmbH)  може да бъде предоставяна към официалния представител на производителя за България чрез следните контакти:

Вьорваг Фарма България ЕООД
Тел: +359 2 462 71 58
имейл: 
office@woerwagpharma.bg

г-жа Соня Иванова
Тел: +359 887 701 323 (24/7)
имейл: 
pv@comac-medical.com или sonya.ivanova@comac-medical.com

София 1612,
Хиподрума, бул. Цар Борис III №1, ет. 8

e-mail: office@woerwagpharma.bg

woerwagpharma.bg